برچسب: شخصیت عمر بن خطاب
شخصیت عمر بن خطاب رضی الله عنه از دیدگاه دکتر شریعتی
۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

شخصیت عمر بن خطاب رضی الله عنه از دیدگاه دکتر شریعتی

نویسندگان: عبدالستار حسین‌بر / عبدالسلام ملکی دکتر شریعتی‌ در سا‌ل‌ ۱۳۱۲ در خا‌نواده‌ای‌ مذهبی‌ چشم‌ به‌ جها‌ن‌ گشود پدرش استا‌د محمدتقی‌ شریعتی‌ مردی‌ پا‌ک‌ و پا‌رسا‌ و عا‌لم‌ به‌ علوم نقلی‌ و عقلی‌ و استا‌د دانشگا‌ه‌ مشهد بود علی‌ پس‌ از گذراندن‌ دوران‌ کودکی‌ وارد دبستا‌ن‌ شد و پس‌ از شش‌ سا‌ل‌ وارد دانشسرای‌ مقدما‌تی‌…..