سوال: الف: حکم نماز تراویح چیست؟ ب: آیا حکم آن برای زن و مرد فرقی دارد ؟ ج: اگر شخصی تراویح نخواند حکمش چیست ؟ د: آیا با نخواندن تروایح روزه صحیح می شود یا خیر؟ جواب:  الف،ب : نماز تراویح برای زنان و مردان سنت موکده است. ج: شخصی که بدون عذر تراویح نخواند […]

سوال:

الف: حکم نماز تراویح چیست؟

ب: آیا حکم آن برای زن و مرد فرقی دارد ؟
ج: اگر شخصی تراویح نخواند حکمش چیست ؟

د: آیا با نخواندن تروایح روزه صحیح می شود یا خیر؟

جواب: 

الف،ب : نماز تراویح برای زنان و مردان سنت موکده است.

ج: شخصی که بدون عذر تراویح نخواند گناه کار است.

د : روزه عبادت مستقل و جدائی است .شخصی اگر تراویح نخواند روزه اش ادا می شود.

شایسته این است شخص مسلمان بر سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کند ، نه آن که راه فراری برای انجام ندادن سنت را جستجو کند

دلایل:
احسن الفتاوی،فصل فی التراویح، ۳/۵۲۵، طبع سعید کمپنی