افرادی که در رمضان هم بخشیده نمی شوند-مولانا عبدالعلی خیرشاهی

افرادی که در رمضان هم بخشیده نمی شوند-مولانا عبدالعلی خیرشاهی