از دانشمندان اروپا که هند و يونان حلقه به گوش آنان هستند بپرسيد آيا اين کمال معاشرت است که «مرد بي‌کار و زن تهى آغوش» باشد؟! کتاب: کليات اقبال ترجمه: عبدالحکيم سيدزاده

از دانشمندان اروپا که هند و يونان حلقه به گوش آنان هستند بپرسيد آيا اين کمال معاشرت است که «مرد بي‌کار و زن تهى آغوش» باشد؟!

کتاب: کليات اقبال

ترجمه: عبدالحکيم سيدزاده