سخنرانی مولانا بشیراحمد خطیبی موضوع در ایام قرنطینه چه کارهای باید انجام بدهیم

سخنرانی مولانا بشیراحمد خطیبی موضوع در ایام قرنطینه چه کارهای باید انجام بدهیم