در امر باران هيچ حکومت، سپاه و قدرت داخلی و خارجی به اندازه سر سوزن دخالت ندارد. اگر قدرت داخلی يا خارجی کوچکترين نقش ظاهری می‌داشت کسی از الله تعالی درخواست آب نمی‌کرد و همه به دنبال دولت و سازمان بين الملل سرگردان می‌بودند و فکر نکنم که به مناطق محروم قطره‌ای آب می‌رسيد بلکه […]

در امر باران هيچ حکومت، سپاه و قدرت داخلی و خارجی به اندازه سر سوزن دخالت ندارد.

اگر قدرت داخلی يا خارجی کوچکترين نقش ظاهری می‌داشت کسی از الله تعالی درخواست آب نمی‌کرد و همه به دنبال دولت و سازمان بين الملل سرگردان می‌بودند و فکر نکنم که به مناطق محروم قطره‌ای آب می‌رسيد بلکه پيش از نزول بر زمين از همان عالم بالا اختلاس می‌شد، شايد الله تعالی ازين رو مايه حيات را به کسی نسپرد و تا آنکه بشر بهانه‌ای برای شرک و ندای غير الله نداشته باشد؛ می‌فرمايد «وينزل الغيث»، تنها اوست که باران می‌باراند.

حال که چنين است با توبه صادقانه و طلب آمرزش و صدقه، باران رحمت و برکت را از يگانه صاحب رحمت و برکت عاجزانه درخواست کنيم.

نویسنده: عبدالحكيم سيدزاده