بسیاری از انسان‌ها، در فراز و نشیب و هیاهوی این دنیای پرپیچ‌وخم، با انواع نگرانی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از فقر و تهی‌دستی می‌نالد؛ دیگری امنیت روانی ندارد و خیلِ عظیمی‌ نیز از نابه‌سامانی‌هایی که بر اجتماع حاکم است می‌نالد. بحران‌ها و ناهنجاری‌ها زندگی را بر کامِ خیلی‌ها تلخ کرده است، بگونه‌ای که صفا و […]

بسیاری از انسان‌ها، در فراز و نشیب و هیاهوی این دنیای پرپیچ‌وخم، با انواع نگرانی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از فقر و تهی‌دستی می‌نالد؛ دیگری امنیت روانی ندارد و خیلِ عظیمی‌ نیز از نابه‌سامانی‌هایی که بر اجتماع حاکم است می‌نالد. بحران‌ها و ناهنجاری‌ها زندگی را بر کامِ خیلی‌ها تلخ کرده است، بگونه‌ای که صفا و آرامش از صفحۀ زندگی‌ روزمرۀشان رخت بربسته است.
چه زیباست که در کنار سایر راهکارها و پیگیری‌ها، از دریچۀ دیگری هم کار بگیریم و آن دریچۀ امیدی است که همواره به‌روی بی‌نوایان و مظلومان باز است. آری دروازۀ دعا و نیایش، درگاهی که به تعبیر بزرگ‌مرد تاریخِ بشریت، پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وسلم، مغز عبادت و سلاح مؤمن است.
دعا رحمت و نویدی‌ست که خدای مهربان بدان فرا خوانده است؛ نیایشی که ذات اوتعالی مُهر اجابت را بر آن می‌زند. دعا نور و توفیق است؛ بگونه‌ای که اهل توفیق در گوشه‌‌ای خلوت می‌کنند و برای رهایی از پریشانی‌ها و نگرانی‌ها دست به درگاهِ الهی بلند می‌نمایند و اینگونه از نگرانی‌هایشان کاسته می‌شود.

✍️ عبدالحکیم نافع