( قبراں کَلَمپُوگ مان نیستِنت) بزاں: قبر ٳنسانانی آخری هنکینِنت، هچ قبرے خالیگ نَهِنت پُر چه مردمِنت، اے بتل ما را چه دنیایَے گرانیں وابا پاد کنت و گوشیت: دنیا وابَے جاگه نهِنت. فارسی زباناں هم اے بابتا وشّیں گپے کُتگ که: اے قبراں چه هما ورنایاں پُرَّنت که گوشتگِش: باندا توبه کنیں، بلے هزار […]

( قبراں کَلَمپُوگ مان نیستِنت)

بزاں: قبر ٳنسانانی آخری هنکینِنت، هچ قبرے خالیگ نَهِنت پُر چه مردمِنت، اے بتل ما را چه دنیایَے گرانیں وابا پاد کنت و گوشیت: دنیا وابَے جاگه نهِنت.

فارسی زباناں هم اے بابتا وشّیں گپے کُتگ که: اے قبراں چه هما ورنایاں پُرَّنت که گوشتگِش: باندا توبه کنیں، بلے هزار ارمان که په باندا سَر نه بوتگَنت و زودتر مرگَے شکار بوتگَنت.

اے بابتا شکّل زبانیں شاعرے گوشیت:

ورنا منی نادان مه بَے قبراں کلمپوگ مان نَهِنت
هرچند به بَے شیدا و مست جاهِت همے خاکَے تَهِنت

ماں اے بتلا بازیں درس و زانتے په ما، خاص ورنا و نوک ورنایاں هستِنت:

۱_ دنیا تمام بیت و رَوت، قبر آباد کنگ لوٹیت.
۲_ نماز و روچگ و الله پاکَے یاد کنگ، قبرَے آبادی انت.
۳_ ورنایاں، ورنایے مستی و گنوکیا وَیل به کَنِت.
۴_ آسرال مرگ و قبرِنت، یک و دگرا عزّت به دَیِت.
۵_ همساهِگَے تاما مه بَرِت. (#بتل: همساهِگ اَنبَے ساهِگ)
و دگه بازیں چیزے ما باید چه اے بتلا یاد به گِریں.

 ترجمهٴ لغات:
کَلَمپوگ: کَپُتْکْ، بعد از بریدن شاخهٴ درخت خرما آنچه که در بن شاخه باقی بماند.
هنکین: خانه، منزل
ارمان: افسوس
شکَّل: شیرین
ورنا: جوان
آسرال: سرانجام، نتیجه

 دلگوش:
باید که بزانیں قبر عربی گالے بلوچی زبانا جَه کپتگ مه بلوچیا قبرا دو نام هستِنت:
۱_ هَڈیره، هَدیره
۲_ مانِش.