رفراندوم یعنی احترام به ملت شریف ایران


برگزاری رفراندوم یعنی احترام به ملت شریف ایران، یعنی جمهوریت، یعنی دشمنی با دیکتاتوری، یعنی خروج از مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.

  • نویسنده : استاد عبدالحکیم سیدزاده