بدکِزمت=بد کِسمَت: بد قسمت ۔ بد شانس۔ بد اقبال۔ بدگاٹ= بد رنگ، نُکس= بد ریخت بدگاڑ: دارای بوی بسیار بد۔ بو گندو بَد گُٹّ: بد آواز بدل= مَٹّ: آنچہ یا آن کہ بہ جای چیزی یا کسی قرار گیرد ۔ عوض ۲- چیزی کہ آن را قرض گیرند و دوبارہ آن را یا مشابہ و […]

بدکِزمت=بد کِسمَت: بد قسمت ۔ بد شانس۔ بد اقبال۔

بدگاٹ= بد رنگ، نُکس= بد ریخت

بدگاڑ: دارای بوی بسیار بد۔ بو گندو

بَد گُٹّ: بد آواز

بدل= مَٹّ: آنچہ یا آن کہ بہ جای چیزی یا کسی قرار گیرد ۔ عوض ۲- چیزی کہ آن را قرض گیرند و دوبارہ آن را یا مشابہ و ھم قیمت آن را پس دھند۔ حامی ۔ پشتیبان ۔ طرفدار

بَدلَبز= بَد زُبان: بد قول

بَدَلتِن= بَدَلَگ: عوض شدن

بَدَلگو: وکیل

بد لوٹ: بد خواہ

بد ماش= لات ۔ لاابالی۔ بی پروا۔

بَد مجگ: بد اخلاق۔ بد دماغ۔ متکبر و ناراضی از ھر امری

بد مُراد: آن کہ آروزھای بدی در سر دارد

بد مِزَّگ= بد مزّہ: دارای مزہ و طعم نا خوشایند

بلوچی ۔ فارسی بزانت بلد
نبیسوک: دکتر جھاندیدہ