بَرمَک:سکویی کہ در گوشہ ای از اتاق درست کنند تا روی آن رخت خواب یا وسایل دیگر گذارند بُرناک: ویژگی چیزی کہ ریز ریز و خُرد خُرد باشد ۔ ویژگی چیزی کہ بہ راحتی خرد و ریز می شود۔یا از ھم می پاشد بُرّناک: تیز و بُرّندہ- چیزی کہ بسیار برندہ باشد بْرِنج= کَنگ: برنج […]

بَرمَک:سکویی کہ در گوشہ ای از اتاق درست کنند تا روی آن رخت خواب یا وسایل دیگر گذارند

بُرناک: ویژگی چیزی کہ ریز ریز و خُرد خُرد باشد ۔ ویژگی چیزی کہ بہ راحتی خرد و ریز می شود۔یا از ھم می پاشد

بُرّناک: تیز و بُرّندہ- چیزی کہ بسیار برندہ باشد

بْرِنج= کَنگ: برنج

بْرِنج: کُٹ: آلیاژی است بہ رنگ زرد و روشن کہ از مس و روی تھیہ گردد و در ساختن برخی از ظروف و زیورھا کاربرد دارد

بْرِنج سی سی: گونہ ای پرندہ شبیہ تیھو کہ از تیھوی معمولی کوچکتر است و در برنج زارھا می زید

بْرِنگان=بٹاگ: بادمجان

بْرَنگُل: پسر جوان رعنا و خوشگل

بْرِنگَن: ویژگی موھایی کہ موجدار و حلقہ حلقہ باشد

بْرِنگِں بروت: مردی کہ سبیل ھای بلند و تاب داری دارد

بردات: موسمی در سال شماری بلوچی کہ تقریبا برابر با تیر ماہ شمسی است

بِردار بِردار کنَگ: کاری را پی در پی و بدون توقف با شدت و سرعت زیاد انجام دادن

بَرداشت: تحمل ۔ صبر شکیبایی۔ ۲-قدرت۔ تحمل حوصلہ۔ ۳-گذشت

بَر دَست چارگ’ با نگاہ کردن بہ استخوان شانہ بز فال گرفتن

بَردُک: بیل کوچک۔ بیلچہ

بُرز : بلند ۔ مرتفع۔ بالا۔ رو بہ بالا۔ قد بلند

بُرز باری= تھمبل = اوپار: بردباری ۔ صبر و شکیبایی

بُرز بالاد: بلند قامت ۔ قد بلند

بُرز توار: آن کہ تُن صدایش بلند است ۔ پر آوازہ

بُرز چار: آن کہ بہ بالا نگاہ می کند۔ ۲-دور اندیش ۳-مغرور و متکبر۔ سر بہ ھوا

بْرِشت: رگبار تیر

بْرّشت= بُرش: چالاکی و چابکی در کار

بْرِشک=سو سو: آتش یا فانوس کم نور

بلوچی ۔ فارسی بزانت بلد
نبیسوک: دکتر جھاندیدہ