باھِتِن= باھَگ: باختن ۔ از دست دادن ۔ شکست خوردن بویژہ در مسابقہ شرط بندی باھَنڈ: مکان ۔ منزل ۔ جای اقامت و اتراق باھنی= باھو بند= باھینک: نوعی زیور کہ بر بازو بندند۔ بازو بند باھوٹ= میار: پناھندہ باھوڑ: باری کہ بر دوش گیرند و حمل کنند باھَہ مشک: نوعی موش کہ دُم دراز […]

باھِتِن= باھَگ: باختن ۔ از دست دادن ۔ شکست خوردن بویژہ در مسابقہ شرط بندی

باھَنڈ: مکان ۔ منزل ۔ جای اقامت و اتراق

باھنی= باھو بند= باھینک: نوعی زیور کہ بر بازو بندند۔ بازو بند

باھوٹ= میار: پناھندہ

باھوڑ: باری کہ بر دوش گیرند و حمل کنند

باھَہ مشک: نوعی موش کہ دُم دراز و مو داری دارد رنگش مایل بہ زرد و گوش ھایش بزرگ است نسبتا

باھیگ= باھوگ=بائو: بازو

بایَد= پیکے: برای بیان لزوم و حتمی بودن امری گویند

بَبا= بر باد: نابود

بٹَڑ: پھنای سینہ انسان ۔ قفسہ سینہ

بَبُّڑ: درخت مکر زن کہ از آن مادہ ای چسبناک ترشح می شود و از آن چسب می سازند

بُبُّڑ: حباب

ببُک: عارضہ ای کہ برخی از میوہ ھا بویژہ خرما پیش از ان کہ برسد بہ آن دچار می شود

بلوچی ۔ پارسی بزانت بلد
نبیسوک: دکتر جھاندیدہ