نامِ خدای داور گالاں گوشاں په باور قومِ بلوچ دلاور چوں هستتنت برابر وشّت هما زمانگ هستت بلوچ په زانگ بامردی و کمانگ قوت و زور و توانگ وقتے که زُرتنت بختا نشتنت په شاهی تختا حدّ چمن تا سیستان هستنت اشانی دستان بوتنت روان چه زابل کُرتِش فتح به کابل میر چاکرا گوں رندان […]

نامِ خدای داور
گالاں گوشاں په باور
قومِ بلوچ دلاور
چوں هستتنت برابر

وشّت هما زمانگ
هستت بلوچ په زانگ
بامردی و کمانگ
قوت و زور و توانگ

وقتے که زُرتنت بختا
نشتنت په شاهی تختا

حدّ چمن تا سیستان
هستنت اشانی دستان

بوتنت روان چه زابل
کُرتِش فتح به کابل

میر چاکرا گوں رندان
سرجت به سند و هندان

چو که نه کُرتِش جهلی
گِپتِش قلاتِ دهلی

نونکه تپاکِش زرته
نام اش جهانا هِشته

تا مرچی ئیں زمانا
هنگت گراَنت آ ناما

ارمان نزانتِش کارے
په علم اِش ندات شهارے

حاصل نکُرتِش چیزے
چه رفتار قانون بندی
کپتنت به قهر دریا
په کبر و خود پسندی

رندا چے شومیں دورا
کپتنت بلوچ به کورا
چو لگّتنت په شومی
هر حاکمے و قومی

دوراِش کُتیں حکومت
په شومی و په نخوست
نوں لگّتنت په ضدا
نَئے ظلم و زورِش حَدّا

چوں لگّتنت تیاری
پر جنگ و مال واری
هر دم په بیر و باری
چو بوت اشانی کاری

مالِش په زور بُرتنت
راج اش نزور کُرتنت
مرداِش په تیغ کُشتنت
پهکیں لگورِش هِشتنت

تا مدّتِ دراجے
منتنت پمے رواجے
رندا چے سال و ماهان
گپتنت جهانَے شاهان

کرتنت بلوچ په دستا
زانتِش خبر نوں گوستہ
ماں کونگان جنوبی
یهتنت عرب په خوبی

بوتنت ادا پناه گیر
ماں گوادراِش کُت جهگیر
اوغانان پر دلَے مَیل
گپتیں شمال تان گرمسیر

ایرانیان چه ایران
کُرتنت بلوچ بیران
جنگِش کُتیں گوں شیران
گوں زهم جنینں دلیران

گپتِش نواب شه زور
پر جنگ و طبل و شیپور
دوست محمد خان شاه پور
بر تخت و بخت بمپور

جنگ کُت براهیم خانا
گوں تیر و گوں کمانا
ماں بیدهان بلوچی
یادگار انت تا مروچی

ماں گوکی یَے دهاتان
جنگ کُت اے دوئیں براتان
مهر جان و قادربخَشا
پپیش داشت جهانِش نقشا

بوتنت شهید په شانے
گوں نوکران تمامین
بلوچانِ روچ دراهتی
جنگِش بدیست و سهتی

در ملکِ شان فرنگی
یهتا په حیله جنگی
مُلک اِش نکرته تنگی
په حیله و دو رنگی

خانانِ اهل شاهی
در بار خانقاهی
جنگ کت میر مهراب خان
جنگے چو روستمانا
گاڑینتے پلٹنانا
تاراج و لشکرانا

بوتیں شهید شاهان
گوں نوکر و سپاهان
گوں مینگلاں همیشه
جنگ بوته کم و گیشا

نورا گِهیں علی دوست
بوتنت شهید وطن دوست
پر ملک و نام و ننگا
باکِش نکت په جنگا

جنگ داشتنت میر بلوچ خان
تا زندَے دور و ایام
بر کوه و دشت و میدان
بوتنت شهید په یک آن

رندا چه اے نوابان
زهر واریں جور جوابان
کسّا نکرتگ جنگے
آسِش ندات تفنگے

هنوں همے زمانا
گوشتنت بلوچی خانا
سلطان میر یارخانا
ملکی ریاستانا

پر اتفاق و یکّی
بلکیں ببیت ترقّی
عقل و کمال و سیاست
کسّا نه زُرت مشورت
چو جاهلی اِش زوراَت

والی کیچ و خاران
یک شور و یک تواران
هنچو که جامِ بیله
یهتنت قدیمی هیلا

چو لگّتنت کُڑائی
مکانِش دات وڑائی
نوں نشتگ و سکوت انت
خیر واهِ قوم نبوتنت

ملکان ورنت درامد
چے انت شُمئے برامد
تا مرچی ئیں زمانا
دیما بگند جهانا
ایامَے گردشانا
هم نیک و هم بدانا

“حقانی” گوشتگین انت
گفتارِ کِشتگین اَنت
پیشی ئیں چَشتگین انت
په دیما اشتگین اَنت

سرچمگ: زندَے حق
شنگکار: هَمُنتی

✍️مولانا عبدالحق حقانی رحمه الله