امام بخاری رحمه‌الله می‌فرماید:
۱۰۰ هزار حدیث صحیح و ۲۰۰ هزار حدیث غیر صحیح حفظ کردم؛ و هیچ حدیثی را در کتاب صحیحم نگذاشتم، مگر اینکه قبل از آن غسل می‌کردم و دو رکعت نماز می‌خواندم.
این کتاب را از بین ۶۰۰ هزار حدیث انتخاب کردم و تألیف آن ۱۶ سال طول کشید و آن حجت و دلیلی بین من و الله تعالی است.

المستطرف للأبشيهي/ ص ۳۶
ترجمه: عبدالحمید دهواری