گوں واجه سربازی رحمه الله ئے قلما. مهتر عمر رضی الله عنه ماں وتی خلافتَے روچاں لهتے مردم مأمور کتگ ات داں بگرد انت و حیوانانی واهندان مَیل اَنت که گیش چه آیانی طاقتا کاراِش بگرنت و آیان په شری آپ و کاه بکننت. حتی دستوری داتگ ات که باید زینے ماں حیوانَے پشتا ایر […]

گوں واجه سربازی رحمه الله ئے قلما.

مهتر عمر رضی الله عنه ماں وتی خلافتَے روچاں لهتے مردم مأمور کتگ ات داں بگرد انت و حیوانانی واهندان مَیل اَنت که گیش چه آیانی طاقتا کاراِش بگرنت و آیان په شری آپ و کاه بکننت.

حتی دستوری داتگ ات که باید زینے ماں حیوانَے پشتا ایر کنگ بیت داں جانی ٹپیگ مبیت.

آیانے که اے قانونانا نه مَنّ اِت مجازات کنگ بوت انت.

نقل کننت که: رند چه مهتر عمر رضی الله عنه ئے شهادتا، واجه عباس یا آئی زهگا واجه عبدالله رضی الله عنهما مهتر عمر رضی الله عنه ماں وابا دیست، چه آئیا جستی کت: باریں الله پاکا ترا چه سرجمیں خلافتا جست گپت؟
جوابی دات: بلے، حتی چه زالکے که یک برے ماں جنگلا ماں حالے که پَسَے دوشگا بلد نهت، پسے دُشتی و اے دوشگ سوب بوت که پسَے گوداں په ترندی پرنچگ ببیت، اے بابتا آ پس دلسیاه بوت.
چه منا جست کنگ بوت پچے تو آ زالکا پسَے دوشگ بلد نکتگ؟

رجانک: محمد نعیم شهدادزهی