باور به برتری خلفاء در ايمان و عمل؛ يعنی تصديق رسول در بيان مناقب و ترجيح آنان. تکفير خلفاء؛ يعنی تکذيب صد در صد رسول در تمجيد و شهادت به برتری آنان. بيان کمالات خلفاء؛ يعنی بيان کمالات رسول؛ زيرا کمالات و کرامات آنان بر گرفته از آفتاب نبوت است. بهتان و افتراء بر آنان؛ […]

تکفير خلفای ثلاثه يا تکذيب رسول؟باور به برتری خلفاء در ايمان و عمل؛ يعنی تصديق رسول در بيان مناقب و ترجيح آنان.

تکفير خلفاء؛ يعنی تکذيب صد در صد رسول در تمجيد و شهادت به برتری آنان.

بيان کمالات خلفاء؛ يعنی بيان کمالات رسول؛ زيرا کمالات و کرامات آنان بر گرفته از آفتاب نبوت است.

بهتان و افتراء بر آنان؛ يعنی تهمت و دروغ بر پيامبر؛ زيرا عيب درآوردن فرع و خليفه به معنای عيب درآوردن اصل و اسوه است.

نویسنده: استاد عبدالحكيم سیدزاده