سرمستی در صورت برنده شدن يک تيم فوتبال و گريستن در صورت شکست و جدال و خصومت با مخالفان آن تيم بيانگر بدترين نوع تعصب جاهلی است. عشق به يک تيم فوتبال و دوستی با فوتباليست‌ها بسان دوستی با الله يا بيش از آن ، نوعی شرک است؛ يعنی شرک در محبت الله. «يحبونهم کحب […]

سرمستی در صورت برنده شدن يک تيم فوتبال و گريستن در صورت شکست و جدال و خصومت با مخالفان آن تيم بيانگر بدترين نوع تعصب جاهلی است.

عشق به يک تيم فوتبال و دوستی با فوتباليست‌ها بسان دوستی با الله يا بيش از آن ، نوعی شرک است؛ يعنی شرک در محبت الله. «يحبونهم کحب الله»

مسلمانی که به الله و پيامبر عشق دارد، هرگز گرفتار نمی‌گردد به عشق بازيگران و ورزشکارانی که هيچ سودی برای او ندارند نه در دنیا و نه در آخرت جز تباهی!!!

نویسنده: عبدالحکيم سيدزاده