تعجب است از هوس‌پرستان، به نوع پوشش مرد كارى ندارند؛ اما پوشش زن را با همه فوائد آن ظالمانه و خلاف آزادى مى‌دانند؛ و از سوى ديگر عريانى و سر برهنگى را با آن كه زيان‌بار است ترحّم بر زن و دستور منع حجاب را عين آزادى مى‌شمارند! به قلمِ عبدالحكيم سيدزاده

تعجب است از هوس‌پرستان، به نوع پوشش مرد كارى ندارند؛ اما پوشش زن را با همه فوائد آن ظالمانه و خلاف آزادى مى‌دانند؛ و از سوى ديگر عريانى و سر برهنگى را با آن كه زيان‌بار است ترحّم بر زن و دستور منع حجاب را عين آزادى مى‌شمارند!

به قلمِ عبدالحكيم سيدزاده