سوال: دادن زکات به چه اشخاصی جایز نیست، و به چه اشخاصی جایز است؟  جواب: دادن زکات به اصول ( پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و … ) و به فروع ( فرزند، نوه، نتیجه و … )جایز نمی باشد همچنین زن به شوهر و شوهر به زن ” نمی تواند زکات بدهد. […]

سوال:

دادن زکات به چه اشخاصی جایز نیست، و به چه اشخاصی جایز است؟

 جواب:
دادن زکات به اصول ( پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و … ) و به فروع ( فرزند، نوه، نتیجه و … )جایز نمی باشد
همچنین زن به شوهر و شوهر به زن ” نمی تواند زکات بدهد.
ما بقی افراد از قبیل خواهر ، برادر، خاله، عمه، دایی ، عمو و بقیه افراد اگر فقیر باشند ، دادن زکات به آن ها روا است