حضرت حافظ شیرازی فردی عالم، عارف و ماهرِ علوم عقلی و نقلی و در زبان فارسی و غزل سرایی، دانش‌های آرایه‌ایِ بدیع و معانی و هنرهای تشبیه و استعاره منحصر به فرد است. دیوان حافظ شیرازی شُهرت و مقبولیت جهان شمولی را دارد. بحث مورد نظر یک بیت حافظ شیرازی است که ایشان درین قطعه […]

در محضر حافظ شیرازیحضرت حافظ شیرازی فردی عالم، عارف و ماهرِ علوم عقلی و نقلی و در زبان فارسی و غزل سرایی، دانش‌های آرایه‌ایِ بدیع و معانی و هنرهای تشبیه و استعاره منحصر به فرد است. دیوان حافظ شیرازی شُهرت و مقبولیت جهان شمولی را دارد.

بحث مورد نظر یک بیت حافظ شیرازی است که ایشان درین قطعه شعر به خدا ترسی، پرهیزگاری و تقوا فرا مي‌خواند.

پرهیز ازگناه، خدا ترسی و فکر آخرت برای یک مومن موحد نیرو و توانی است که با یاری خداوند متعال می‌تواند به تنهایی دژهای مستحکم دشمن شیطانی و دجالی را فتح کند.

قوّت بازوی پرهیز به خوبان مفروش /*/ که در این خیل حصاری به سواری گیرند

حافظ در اين بيت از تشبیهات و استعارهای بسیار بلند و شیوا استفاده کرده است. برای پرهیز که چيزي معقول است بازوی محسوس و برای آن بازو قوت را ثابت کرده است؛ همچنان که مثال مشهور تشبیه عربی است:

«أنشبت المنیة اظفارها.»

خیل: حصار و سوار که از یک گروه مبارزه است را ردیف هم قرار داده است.

منظور اين است: «ای مومن موحد مواظف باش و نگاه، اندیشه و اعضایت را از خوبان و خوش قیافه‌ها حفاظت کن تا به زینت تقوا و پرهیز مُزیّن و آراسته شده، حمایت خداوند را جلب و به تنهایی همانند یک سوارِ ابزار جنگی می توانی دِژمستحکم دشمن را فتح کنی؛ همچنان که پیامبر و یارانش توانستند با نگهداشت تقوا و خدا ترسی و دوری و پرهیز از گناه در کوتاه مدت جهان را تسخیر کردند.

ختم سخن با دکتر اقبال لاهوری است.

مسلمانی که داند رمزدین را /*/ نساید پیش غیر الله جبین را
اگرگردون بکام او نگردد /*/ به کام خود بگرداند زمین را

نویسنده: مولانا عبدالواحد قلندرزهي