دین اسلام، تمام پیامبران الهی را باور دارد و آنان را معصوم می‌داند و ایمان به آنان را فرض قرار داده است و در هر جا از قرآن و سنت که سخن از ارکان ایمان رفته است، ایمان به آنان به‌عنوان رکن چهارم ذکر شده است. در قرآن اسامی بسیاری از پیامبران چندین بار همراه […]

دین و مذهب ما عین تقریب و اعتدال استدین اسلام، تمام پیامبران الهی را باور دارد و آنان را معصوم می‌داند و ایمان به آنان را فرض قرار داده است و در هر جا از قرآن و سنت که سخن از ارکان ایمان رفته است، ایمان به آنان به‌عنوان رکن چهارم ذکر شده است.

در قرآن اسامی بسیاری از پیامبران چندین بار همراه با احترام و مدح ذکر شده است.

ایمان به برخی از آنان و انکار برخی دیگر از نظر اسلام کفر است؛ باید بدون تفاوت همه را پذیرفت، گرچه برخی بر برخی دیگر فضیلت دارند.

مسلمانان فحش و توهین به هر یک از انبیا را کفر می‌دانند و هیچ مسلمان عاقلی در سطح دنیا یافته نشده که پیامبری را فحش بدهد.

دلیل دیگر که از خورشید روشن‌تر است این که مسلمانان اسامی پیامبران گذشته را به‌عنوان تبرّک جستن بر فرزندان خویش گذاشته و می‌گذارند.

مسلمانان تمام کتاب‌های سابق را به‌عنوان کتاب آسمانی قبول دارند.

اما مسیحیان و یهود، پیامبر مسلمانان را نه این که پیامبر خدا نمی‌دانند، بلکه ایشان را بدترین انسان می‌دانند و به ایشان فحش می‌دهند و مسخره می‌کنند و هزار و یک تهمت می‌زنند و کتاب ایشان یعنی قرآن را کتابی آسمانی نمی‌دانند و هزاران عیب در می‌آورند، حتّی از شدت خشم و کینه آن را می‌سوزانند.

دین ما هم چنان که از اسمش پیداست، به صلح و سلامتی فرا می‌خواند؛ بنابراین دین ما دین تعصّب و جنگ نیست.

ما همه پیامبران را در اعماق قلوب‌مان جای دادیم؛ ولی پیروان آنان از تقریب و اتحاد فرار می‌کنند!!!

هم‌چنین مذهب اهل سنت، مذهب تقریب است

اهل سنت تمام اهل بیت پیامبر را قبول دارند و با آنان محبت دارند و احترام آنان را بر خود واجب شرعی می‌دانند و در هر نماز پس از تشهد برای پیامبر و آنان درود می‌خوانند و اسامی اهل بیت را بر فرزندان خود می‌گذارند و فضایل حضرت علی و حضرت فاطمه و حضرت حسن و حضرت حسین در کتاب‌های حدیثی آنان موجود است و از آنان و حتّی از حضرت محمد باقر و حضرت جعفر صادق و حضرت زین العابدین روایت نقل می‌کنند و آن روایات را به سان روایات صحابه بدون تفاوت قبول دارند.

اهل سنت حضرت علی را بعد از پیامبر اسلام نفر چهارم در دین اسلام می‌شمارند و محبت تمام اهل بیت و یاران پیامبر را در اعماق قلب خود جای می‌دهند.

اهل سنت فحش و توهین به هر یک از اهل بیت را نفاق می‌دانند و هیچ سنی‌ عاقلی در سطح دنیا دیده نشده که به اهل بیت پیامبر توهین کند.

اهل سنت به تمام شاگردان پیامبر و همسران ایشان نیز احترام می‌گزارند و به دوستی پیامبر آنان را بدون تفاوت دوست دارند؛ گرچه برخی بر برخی دیگر فضیلت دارند.

دلیل دیگر که از روز روشن‌تر است اینکه اهل سنت اسامی اهل بیت را با افتخار و جهت حصول برکت بر فرزندان خویش گذاشته و می‌گذارند.

محور در مذهب ما هم چنان که از اسمش پیداست «سنت» پیامبر  صلی الله علیه وسلم و «جماعت بزرگ مسلمانان» است و این عین اتّفاق است نه اختلاف؛ بنابراین مذهب ما مذهب تنگ‌نظری و تعصّب نیست، ما یک قدم جلو آمده‌ایم و همه اهل بیت را در اعماق قلوبمان جای دادیم و انتظار می‌رود منادیان تقریب هم قدمی بردارند تا تقریب مذاهب اسلامی به معنای واقعی کلمه، تحقق یابد.

ای منادیان تقریب! اگر شاگردان ممتاز پیامبر خدا را رتبه چهارم یا آخر نمی‌دهید، حدّاقل آنان را به عنوان مسلمان عادی بپذیرید و به عوام نیز ابلاغ کنید و احادیث ایشان را جعلی ند‌انید و هزاران عیب درنیاورید و اگر تحمّل این را هم ندارید، عوام را از پدیده‌ی شوم تکفیر برحذر دارید و رسم عُمَرسوزان را که نماد تعصّب است، به شدّت محکوم نمایید

نویسنده: عبدالحکیم سیدزاده