علامه شامی ابن عابدین رحمه الله می‌نویسد: این علی سبیل التفأل است به خاطر فال نیک گرفتن؛ گویا این طور می‌فرماید: ای الله در سینه این مرده قلبی بود که در آن کلمۀ «لا إله إلا الله» وجود داشت و به خاطر این کلمه او را ببخش و این کلمه را بهانهٔ مغفرت وی قرار […]

علامه شامی ابن عابدین رحمه الله می‌نویسد:

این علی سبیل التفأل است به خاطر فال نیک گرفتن؛ گویا این طور می‌فرماید: ای الله در سینه این مرده قلبی بود که در آن کلمۀ «لا إله إلا الله» وجود داشت و به خاطر این کلمه او را ببخش و این کلمه را بهانهٔ مغفرت وی قرار بده.
منبع: خزائن شریعت و طریقت

ترجمه: عبدالکریم دهواری