امروزه انواع افراط گرایی وخشونت بی منطق وخارج از رعایت هرگونه اصول اخلاقی در راه گسترش دین صورت می پذیرد و متأسفانه این همه افراط گرایی غیر قابل توجیه، با مبانی دینی، عقلی وانسانی و وجدانی به وسیله مدعیان دیانت و ایمان علیه هم کیشان ومومنان به ادیان دیگر صورت می گیرد. و باعث انزجار […]

امروزه انواع افراط گرایی وخشونت بی منطق وخارج از رعایت هرگونه اصول اخلاقی در راه گسترش دین صورت می پذیرد و متأسفانه این همه افراط گرایی غیر قابل توجیه، با مبانی دینی، عقلی وانسانی و وجدانی به وسیله مدعیان دیانت و ایمان علیه هم کیشان ومومنان به ادیان دیگر صورت می گیرد. و باعث انزجار وتنفر وفراری دادن دیگران از دین می گردد، و چهره زشت و ناپسند از تعالیم دینی برای دیگران مجسم می سازد.

بررسی زمینه ها و عوامل اصلی ایجاد و رشد این جریانات وسیر تاریخی نگرش های افراطی و راه های مقابله با آن موضوع این مقاله است. در این پژوهش عوامل داخلی و خارجی از یک سو و تبلیغات تفرقه انگیز دشمن در میان مسلمانان از سوی دیگر به عنوان مهمترین زمینه ها و عوامل پیدایش و رشد این جریانات مطرح شده اند و راه برون رفت ومقابله با آن طبق آموزه های قرآنی، بصیرت افزایی و مبارزه با جهل و نادانی و ترک رویه تهاجم نسبت به یک دیگر و جایگزین کردن استراتژی گفتگوی بین مذاهب به جای آن از یک جهت و مبارزه وایستادگی برای خنثی کردن نقشه های شوم دشمنان از جهت دیگر در قالب نمودارو جدول پیشنهاد شده است.

ارائه راه کارهای عملی برای اجرایی شدن این ایده پایان بخش این مقاله خواهد بود.

مقدمه
از جمله تهدیدهای جدی برای اسلام، تفسیر به رای هایی است که با موازین و مبانی متقن قرآن وسنت مطابقت نداشته و همواره اعتقادات مسلمانان را دچار مشکل کرده است. یکی از این موارد مشکل زا و چالش برانگیز در طول تاریخ اسلام (بعد از رحلت پیامبر اکرم وفقدان ایشان در میان مسلمانان مسأله افراط گرایی در دین
بوده است.
امروزه که این عامل بزرگترین تهدید کننده برای امت اسلامی می باشد، یک پدیده ی روبه فزونی ورشد در جهان به ویژه در جهان اسلام وخاصتا در منطقه استراتژیک خاورمیانه نیز شده است، این پدیده ی نوظهور که هر روز تحت عنوان مفهوم رنگ ولباس جدید خود را همچون غده های سرطانی از جسم و پیکر دنیای اسلام نمایان می نماید، تا جایی پیش رفته است که حتی از نظر سیاسی موجبات دخالت دولت های غیراسلامی را در ممالک اسلامی فراهم آورده و هر از چند گاهی این مسأله محمل ودستاویز تجاوز بیگانگان به یکی از ممالک اسلامی می شود که این امر باعث بی حرمتی به دنیای اسلام است.

برای مشاهده کامل مقاله در قالب پی دی اف اینجا کلیک کنید

ریشه های افراط گرایی و راه های مبارزه با آن

نویسنده: شراف الدین ملک زهی