زلزله، اَی مردمان! هشدار اوست لحظه‌ای کن در درون خود نظر /٭/ قدرت پروردگار خود نگر آسمانان و زمین اندر یدش /٭/ نیست مالک اندر ایشان جز خودش قادرمطلق به جز او نیست کس /٭/ مالک هر دو جهان او هست و بس قول عطارم همی‌آید به یاد /٭/ بر روانش رحمت الله بباد «اوست […]

زلزله، اَی مردمان! هشدار اوست

لحظه‌ای کن در درون خود نظر /٭/ قدرت پروردگار خود نگر

آسمانان و زمین اندر یدش /٭/ نیست مالک اندر ایشان جز خودش

قادرمطلق به جز او نیست کس /٭/ مالک هر دو جهان او هست و بس

قول عطارم همی‌آید به یاد /٭/ بر روانش رحمت الله بباد

«اوست سلطان هر چه خواهدآن کند /٭/ عالمی را در دمی ویران کند»

هم‌چنانش قدرت حفظ و نجات /٭/ گه دهد حرکت، دگر گه هم ثبات

شاهد من زلزله در شهر گشت /٭/ بس شدید و دیر لیکن کس نکشت

هشت ریشتر قدرتش را گفته‌اند /٭/ مدتش چل ثانیه هم سفته‌اند

هیچ کس تا نیم قرنی این چنین /٭/ زلزله شاهد نبوده در زمین

مردمان حیران شدند از زلزله /٭/ در جهان شوری فکند و ولوله

معجزه قرنش بسی هم گفته‌اند /٭/ جمله در تحلیل مطلب رفته‌اند

قدرت هشت ریشتر و چل ثانیه /٭/ چون نکشته مردمان را آنیه

جملگی اسباب ظاهر بنگرند /٭/ لیکن از ذات مسبِّب یک برند

آن‌که با این قدرتش دنیا تکاند /٭/ ذره‌ای از رحمتش بر ما چکاند

گرچه ما جمله پر از عصیان بدیم /٭/ لیک در دامان رحماتش شدیم

یا الهی رحمتت از ما نگیر /٭/ تو غنی هستی و ما جمله  فقیر

زلزله اَی مردمان! هشدار اوست /٭/ تا نگردد کس به جز در راه دوست

نفس و شیطان در بلاها افکنند /٭/  دور از راه خدایت می‌کنند

شاعر: عبدالکریم حسین‌پور (راجی)