زن، شريک زندگى يا تاکسى کرايه‌اى! زن در نکاح دائم مثل مرد، انسان و داراى حقوق مساوى است و به برکت نکاح دائم که امرى فطرى، عقلانى و آسمانى است بين آن دو مودت و رحمت يعنى غمخوارى و دلسوزى پديد می‌آيد. بر خلاف نکاح کرايه‌اى که در آن زن عملاً خودروِ سوارى از نوع […]

زن، شريک زندگى يا تاکسى کرايه‌اى!

زن در نکاح دائم مثل مرد، انسان و داراى حقوق مساوى است و به برکت نکاح دائم که امرى فطرى، عقلانى و آسمانى است بين آن دو مودت و رحمت يعنى غمخوارى و دلسوزى پديد می‌آيد.

بر خلاف نکاح کرايه‌اى که در آن زن عملاً خودروِ سوارى از نوع تاکسى محسوب مى‌شود که هر چند مدتى مسافران مختلف از آن استفاده مى‌کنند.

نویسنده: استاد عبدالحکيم سيدزاده