سوال: زنی در وسط روز رمضان عادت ماهانه شد ، آیا می تواند چیزی بخورد یا خیر؟ جواب بله ، می تواند چیزی بخورد .

سوال:

زنی در وسط روز رمضان عادت ماهانه شد ، آیا می تواند چیزی بخورد یا خیر؟

جواب

بله ، می تواند چیزی بخورد .