سروده ای در وصف شهید قرآن عثمان ذی النورین رضی الله عنه

سروده ای در وصف شهید قرآن عثمان ذی النورین رضی الله عنه