اے گیشتر ماں ما بلوچانی دینی و اسلامی رهبندا بتلے وڑا جاه کپتگ. بزاں بلوچ راجَے دینی و اسلامی مردم رجبَے اولی روچا و شعبانَے پانزدهمی روچا خاصیں روچانے زاننت و ماں اے روچاں روچگ بنت و نماز و عبادت کننت و کسے که اے روچاں روچگ مبیت و عبادت مکنت مردم آئیا کم زاننت. […]

اے گیشتر ماں ما بلوچانی دینی و اسلامی رهبندا بتلے وڑا جاه کپتگ.

بزاں بلوچ راجَے دینی و اسلامی مردم رجبَے اولی روچا و شعبانَے پانزدهمی روچا خاصیں روچانے زاننت و ماں اے روچاں روچگ بنت و نماز و عبادت کننت و کسے که اے روچاں روچگ مبیت و عبادت مکنت مردم آئیا کم زاننت.

اصلی گپ اش انت: هر آ چیزے که اسلامَے توکا مبیت و اسلامَے رهبندا هم در ببیت، تُری که مردم آئیا عبادت بزاننت و ظاهرا هم نیکیں کار و گپے ببیت، بلے وهدے که چه اسلامَے رهبندا در ببیت آ کار ناجایز و بدعت گوشگ بیت.

بدعت اے چیزا گوشنت:

همے درستیں رسومِ جاهلیت

نه بیتگ در زمانِ پاکِ حضرت

نه در دوران اصحابِ خلافت

که جٹّاں تراشتگنت از جهل و غفلت

به کلی کپتگنت دور از حقیقت

رسول ءِ سنت و پاکیں طریقت

مسلماناں دیاں سوج و دلالت

وصیت چو کتگ شاهِ رسالت

پس از من باز بیت رسم و جهالت

جدید و بے سریں کارِ بطالت

به پهریزاِت وتا هر وقت و حالت

که نوکیں بدعت و بدعت ضلالت

ضلالت کل بنت آسا حوالت

(روانبد رحمه الله)

چه اے گپاں زانگ بوت هر چیزے که عبادتے هم ببیت، بلے چه دینَے رهبندا گستاه ببیت، بدعت زانگ بیت.

رجبَے ماه باز پرکتیں ماهے و یکے چه هما ماهان انت که اسلامَے تها چه “ماهای حرام”
(ماهانے که حرمت اش بازانت) زانگ بیت، و هرچ روایت و حدیثے که اے ماهَے اولی روچَے روچگ گرگ و خاصیں اعمالَے بابتا انت و یا ۲۲ و ۲۷ اُمی روچَے بابتا انت، گیشتر که موضوع انت(وت ساچیں حدیث اَنت)و سنداش صحیح نه انت و حدیثے اے روچانی بابتا که صحیح و مستند ببیت گندگ نبوتگ، اے بابتا اے روچانی تها خاصیں اعمالے نیست.

بلے رسول الله صلی الله علیه و سلما، (اشهر الحرمَے) “ماهانے که حرمت و عزتَے واهندانت”، بابتا بازیں سفارشے کتگ که ماں اے ماهاں عبادتَے کنگ باز ثواب انت; که رجب هم یکے چه هما ماهان انت، عبادت ماں اے ماها باز ثواب انت، بلے یک روچے په عبادت و روچگ و نمازا خاص کنگ شریں کارے نه انت۔

✍️همُنْتِی