سوال: حکم سوزاندن عود و خوشبو در رمضان چیست ؟ جواب: اگرعود هندي  يا خوشبويي را سوزاند. قصدا دود آنرا در گلو فرو بُرد روزه باطل می شود ، در حالت عادی اگر در منزل یا مسجد خوشبو و عود روشن شد در این صورت روزه باطل نمی شود.

سوال:

حکم سوزاندن عود و خوشبو در رمضان چیست ؟

جواب:

اگرعود هندي  يا خوشبويي را سوزاند. قصدا دود آنرا در گلو فرو بُرد روزه باطل می شود ، در حالت عادی اگر در منزل یا مسجد خوشبو و عود روشن شد در این صورت روزه باطل نمی شود.