مولانا سید عبدالکریم حسین‌پور امام جمعهٔ شهر گشت در خطبه‌های امروز (۸ اسفند ۱۳۹۹) نسبت به حادثهٔ مرز شمسر سراوان اظهار داشت: کشتاری که در مرز صورت گرفت کار درستی نبود، حکومتی که پدر ما قرار گرفته بايد رعايت ما را بکند، نه اينکه ما را بزند و از بين ببرد؛ ولی به هر صورت […]

مولانا سید عبدالکریم حسین‌پور امام جمعهٔ شهر گشت در خطبه‌های امروز (۸ اسفند ۱۳۹۹) نسبت به حادثهٔ مرز شمسر سراوان اظهار داشت: کشتاری که در مرز صورت گرفت کار درستی نبود، حکومتی که پدر ما قرار گرفته بايد رعايت ما را بکند، نه اينکه ما را بزند و از بين ببرد؛ ولی به هر صورت اشتباهی صورت گرفت، اما آنچه تقاضا و خواهش جامعه علمای اين منطقه است اين است که ما بايد آرامش خود را حفظ نموده و از مجاری قانونی پيگير اين مسائل باشيم.

امام جمعهٔ گُشت در رابطه با ایجاد اشتغال توسط دولت تأکید کرد: وظيفهٔ دولت اين است که برای مردم بيکار، کار و شغل ايجاد کند تا اينکه دنبال اين چيزها نروند، حتی مرز را قانونی بکند و قانوناً اجازه دهد که اين جوانان برای خود کار کنند. واقعاً اگر در اين تنگنايی که در کشور ايجاد شده، اگر اين مرز نمی‌بود، اين‌ها مجبور می‌شدند يا دزدی بکنند يا قتل و غارت بکنند. خدا را شکر که همانجا سرگرم بوده‌اند و دست به اين کارهای خطا نزده‌اند.
ما از دولت تقاضا داریم که برای جوانان شغل ايجاد کند و اين وظيفه دولت است. شغل ايجاد کند، سپس بگويد طبق اين قانون برويد بعداً اگر آن زمان تخلفي کردند با آنها را برخورد کند. ولی زمانی که يک جوان زن و بچه دارد و هيچ چيزی ندارد يا جوانی می‌خواهد ازدواج کند، اما چيزی ندارد، چکار کند؛ مجبور است که اين کارها را انجام بدهد؛ لذا دولت بايد بر وظيفهٔ خود عمل کند و برای عموم مردم شغل ايجاد کند تا به اين نوع کارها دست نزنند.
لذا هر نوع قتل ناحق از نظر شريعت اسلام محکوم است، اگر قتل به حقی است آن به جای خودش است؛ اما آن را هم بايد قاضی دستور بدهد نه اينکه هر کسی خودسرانه قتل کند؛ زيرا که باعث حرج و مرج می‌شود.

مولانا حسین‌پور همچنین از وفاداری مردم بلوچستان یاد کرد و خاطرنشان نمود: بنده خطاب به نظام جمهوری اسلامی می‌گويم که مردم بلوچستان در اين چهل‌و‌دو يا چهل‌و‌سه سال انقلاب باوفاترين مردم بوده‌اند و شورش‌هايی که در کل کشور بوده، در اينجا نبوده است؛ لذا بايد شرافت بلوچ طبق آن چيزی که کرامت و شأن اوست و ابهت و شأن دولت است، حفظ شود. کسانی که کشته يا زده شدند، زنندگان باید جوابگو باشند.