نماز کن تو نماز کن تو نماز کن گون الله ئا وتیا گپ و راز کن چیا چه خالقَے حکمَے جِسان ئے چیا ورنا نمازا تو نوان ئے نماز اِنت گِهترین راهبند دینَے نماز چمانی سارتی بیت امینَے نماز شیطانَے چمانا تهار کنت نماز تئی زِندمانا ملگزار کنت ستون دینَے نماز اِنت و نماز اِنت […]

نماز کن تو نماز کن تو نماز کن
گون الله ئا وتیا گپ و راز کن

چیا چه خالقَے حکمَے جِسان ئے
چیا ورنا نمازا تو نوان ئے

نماز اِنت گِهترین راهبند دینَے
نماز چمانی سارتی بیت امینَے

نماز شیطانَے چمانا تهار کنت
نماز تئی زِندمانا ملگزار کنت

ستون دینَے نماز اِنت و نماز اِنت
نمازا را بِزان که سیت باز اِنت

نماز نه تو بِزان که گرانین بارے
نماز عیسی گُشی باز وشین کارے

م.عیسی عبدالصمد کوهکی