شهادت فاروق اعظم واجہ عمر بن خطاب رضی الله عنه و مهتر علی رضی الله عنه ئے گریوگ:  ابن عباس گوشیت: وهدے که واجہ عمر رضی الله عنه ئے مبارکیں جسد، تابوتَے سرا ایراَت، و مردماں آئی چپ و چاگردا نزّ آتکگتنت. اناگتا من سرپد بیتاں که منی کوپگَے سرا دستے ایر کَنَگ بوت. من […]

شهادت فاروق اعظم واجہ عمر بن خطاب رضی الله عنه و مهتر علی رضی الله عنه ئے گریوگ:

 ابن عباس گوشیت: وهدے که واجہ عمر رضی الله عنه ئے مبارکیں جسد، تابوتَے سرا ایراَت، و مردماں آئی چپ و چاگردا نزّ آتکگتنت.
اناگتا من سرپد بیتاں که منی کوپگَے سرا دستے ایر کَنَگ بوت.
من دیت کہ آ واجہ علی رضی الله عنه انت که گریوگا انت و گوشگا اِنت:
بس تَوتئے که من واهگ دارتاں و منی دلَے ارمان اَت که منی اعمال و کار کِرد تئی اعمالانی وڑا به بنت
الله پاکَے سوگند انت که من دلجمتاں الله پاک ترا تئی همراهانی گورا جاه دات!

چیا که من بار بار چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلما اِشکتگ که گوشتی: من و ابوبکر و عمر شُتیں! من و ابوبکر و عمر مان بوتیں! من و ابوبکر و عمر دَر بوتیں.

سرچمگ: البخاری، کتاب فضایل الصحابة.