شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف حسین پور رحمه الله شَنبهَے سُهب ات، محرم الحرامَے دهمی روچ ات، سال ۱۴۳۷اَت، نمیرانیں واجه شیخ الحدیث مولانا محمدیوسف حسین پور که الله پاکَے رحمت آئی سرا ساهیل باتنت، گوشتی: علم بالی مرغَے وڑا اِنت، اگر شما بالی مرغے بگرات بلے په آئیا قفسے جوڑ مه کن ات، آ […]


شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف حسین پور رحمه الله

شَنبهَے سُهب ات، محرم الحرامَے دهمی روچ ات، سال ۱۴۳۷اَت، نمیرانیں واجه شیخ الحدیث مولانا محمدیوسف حسین پور که الله پاکَے رحمت آئی سرا ساهیل باتنت، گوشتی: علم بالی مرغَے وڑا اِنت، اگر شما بالی مرغے بگرات بلے په آئیا قفسے جوڑ مه کن ات، آ مرغ بال کنت و رَوت! علم همے وڑا اِنت که شما علم و زانتا کَٹِّت کن ات، دربُرت کن ات، بلے چه عالمانی بے پرواهیا علم چِست بیت و جاهلی آئی جاها گیرت انت.

نبیسوک:همنتی