بَھر: اجازہ ورود بہ حضور پادشاھان و امیران ، بار بھرام: ستارہ بھرام کہ نام دیگر آن در فارسی و عربی مرّیخ است بھرام پیلّ: توفان بزرگ دریایی کہ ھر چند سال یکبار در فصل تابستان رخ می دھد بھر بَر: بھرہ مند ، شریک ۔ سھیم بَھرِشت: بھرہ ، سھم ۔ تقسیم بِھرَگ: دارای […]

بَھر: اجازہ ورود بہ حضور پادشاھان و امیران ، بار

بھرام: ستارہ بھرام کہ نام دیگر آن در فارسی و عربی مرّیخ است

بھرام پیلّ: توفان بزرگ دریایی کہ ھر چند سال یکبار در فصل تابستان رخ می دھد

بھر بَر: بھرہ مند ، شریک ۔ سھیم

بَھرِشت: بھرہ ، سھم ۔ تقسیم

بِھرَگ: دارای ھیکل و جثہ بزرگ ۔ دلیر و نترس

بھرگاہ: محل دیدار پادشاہ یا امیر با مردم، بارگاہ ۔ درگاہ

بھر گِر: سھم دار ۔ ان کہ سھمی از چیزی تقسیم شدہ می برد

بَھروار: ویژگی ان کہ اندکی از چیزی یا محصولی را جھت نذر یا از روی سخاوت بہ او می دھند ۲- ویژگی آن کہ روزی و بھرہ کسی را بخورد یا بالا بکشد

بھرءُ بانگ= بھر ءُ بُن: تقسیم کردن

بھر ءُ تھر: تقسیم ۔ حصہ حصہ

بھریگ: بخت ،اقبال ،نصیب ۲- شریک ،انبار ،ان کہ در محصول مِلج و مزرعہ با کسی دیگر شریک است

بِھزات: نژادہ و نجیب

بِھزادگ: بھزاد،نژادہ و نجیب ۲- از نسل نژادہ و نجیب

بلوچی۔پارسی۔بزانت بلد
نبیسوک: دکتر۔جھاندیدہ