زنانی که برای ضرورت به بازار می‌روند و وقت نماز فرا می‌رسد کجا نماز بخوانند؟ در برخی از کشورهای اسلامی بخشی از مساجد و وضوخانه ها به زنان اختصاص داده شده تا بتوانند نمازشان را با طهارت جديد در صورت نياز و سر وقت ادا کنند، اين کار بسيار ستودنی و قابل تأسی است. اين […]

مساجد بازار و سهم زنانزنانی که برای ضرورت به بازار می‌روند و وقت نماز فرا می‌رسد کجا نماز بخوانند؟

در برخی از کشورهای اسلامی بخشی از مساجد و وضوخانه ها به زنان اختصاص داده شده تا بتوانند نمازشان را با طهارت جديد در صورت نياز و سر وقت ادا کنند، اين کار بسيار ستودنی و قابل تأسی است.

اين کار به معنی فراخواندن زنان از خانه به مسجد نمی‌باشد؛ چون در فقه مجال آن نيست بلکه منظور انتظام جای نماز برای آن دسته از خواهران و مادرانی است که برای ضرورت به بازار آمده‌اند و نماز آنان را دريافته و مکانی برای ادای نماز و تجديد وضو نمی‌يابند.

می‌طلبد هيئت‌های امناء و ائمه مساجدِ بازار هر چه سريعتر جهت احترام به مقام مادر و خواهر و ضرورت شرعی آنان بخش کوچکی از امکانات مساجد را در اختيارشان قرار دهند.

نویسنده: عبدالحکیم سیدزاده