بيشتر فيلم‌ها و سريال‌ها پر از انواع معاصی هستند؛ از جمله: ۱- دروغ برای خنداندن، ۲- اختلاط و قهقهه پسر و دختر، ۳- ازدواج‌های صوری، ۴- تضييع وقت مردم، ۵- به بار آوردن تنبلی، ۶- مزاحمت کسب و عبادت، ۷- پا گذاشتنِ زیرکانه بر ارزش‌های دينی و بجای آن ترويج جاهليت به بهانه فرهنگ و… […]

مفاسد فيلم‌ها و سريال‌هابيشتر فيلم‌ها و سريال‌ها پر از انواع معاصی هستند؛ از جمله:

۱- دروغ برای خنداندن،

۲- اختلاط و قهقهه پسر و دختر،

۳- ازدواج‌های صوری،

۴- تضييع وقت مردم،

۵- به بار آوردن تنبلی،

۶- مزاحمت کسب و عبادت،

۷- پا گذاشتنِ زیرکانه بر ارزش‌های دينی و بجای آن ترويج جاهليت به بهانه فرهنگ و…

ای جوان مسلمان!

از هر قومی که هستی بدان که اينگونه سريال‌ها و فيلم‌ها – هر چند که به زبان محلی‌ات باشند – باز هم پر از تاريکی و مفاسد است؛ بلکه اثر منفی و جاذبه آن بيشتر است. همانطور که از مار و آتش فرار می‌کنی از اينها هم فرار کن.

به خدا قسم! از تحريم اينها سرِ سوزنی زيان نمی‌کنی و از دنبال کردن‌شان هم به اندازه دانه پشيزی سودی نمی‌بری.

نویسنده: عبدالحکيم سيدزاده