امام زهری – رحمه الله – در سفر هم عاشورا را روزه می‌گرفت، به ایشان گفتند: شما در سفر ماه رمضان را روزه نمی‌گیری، عاشورا را چرا روزه می‌گیری؟ گفت: رمضان را می‌شود در روزهای دیگر قضا کرد، اما عاشورا که فوت شد، قضایی ندارد.  سير أعلام النبلاء (۳٤۲/٥، مؤسسة الرسالة) ترجمه: زبیر حسین‌پور

امام زهری – رحمه الله – در سفر هم عاشورا را روزه می‌گرفت، به ایشان گفتند: شما در سفر ماه رمضان را روزه نمی‌گیری، عاشورا را چرا روزه می‌گیری؟

گفت: رمضان را می‌شود در روزهای دیگر قضا کرد، اما عاشورا که فوت شد، قضایی ندارد.

 سير أعلام النبلاء (۳٤۲/٥، مؤسسة الرسالة)
ترجمه: زبیر حسین‌پور