روز میلاد پیامبر صلی الله علیه وسلم روز بزرگی است، اما روز بعثت ایشان بزرگتر است، چرا که بعثت آغاز نزول کلام الله بود و شرف و منزلت پیامبر صلی الله علیه وسلم به پیامبری ایشان است. اما ایشان برای روز بعثتشان جشن نگرفتند، بنابراین من باب اولی امت ایشان نیز روز تولدشان را جشن […]

میلاد پیامبر صلی الله علیه وسلمروز میلاد پیامبر صلی الله علیه وسلم روز بزرگی است، اما روز بعثت ایشان بزرگتر است، چرا که بعثت آغاز نزول کلام الله بود و شرف و منزلت پیامبر صلی الله علیه وسلم به پیامبری ایشان است. اما ایشان برای روز بعثتشان جشن نگرفتند، بنابراین من باب اولی امت ایشان نیز روز تولدشان را جشن نمی‌گیرند.

پیامبر صلی الله علیه وسلم حتی روز بعثت خودشان را برای ما بیان نکرده‌اند زیرا هیچ عمل خاصی به آن تعلق نمی‌گیرد.

صحابه نمی‌دانستند که پیامبر صلی الله علیه وسلم روز دوشنبه به دنیا آمده است مگر از خود ایشان، و ایشان بهتر از هر کس دیگر روز تولد خود را می‌دانستند، اما با این وجود تعیین نکردند که در کدام دوشنبه به دنیا آمده‌اند، و صحابه هم از ایشان نپرسیدند، زیرا دین ما دینِ عمل است نه دین سالگردها و مناسبت‌ها.

عمر بن الخطاب رضی الله عنه تاریخ را از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم آغاز کرد نه تولد ایشان، برعکسِ اهل کتاب [که تولد عیسی مسیح را آغاز تاریخ خود قرار دادند] زیرا ما امت عمل هستیم نه امت مناسبت و سالگرد.

نه پیامبران و نه اصحاب آنان برای تولد هیچ پیامبری جشن نگرفته‌اند و هیچ مسلمانی در سه قرن نخست برای تولد پیامبرمان صلی الله علیه وسلم جشنی برگزار نکرده است، زیرا محبتِ پیامبر صلی الله علیه وسلم در پیروی از سنت ایشان است.

نویسنده: شیخ عبدالعزیز طریفی
منبع: کانال نویسنده