اے خبر هر ملک و هر جاها شتگ گِر زمینا دانکہ آ ماها شُتگ کُشت و کوشا دم نه برتگ رسترا بے تفنگا مئی بلوچ ساها شتگ رحم نکت زوراک و مُلکَے قاتلاں رحم و دوستی دولت و سپاها شُتگ شمسر و بم پُشت بلوچَے راه و شهر مئی بلوچ هر وهد همے راها شُتگ […]

اے خبر هر ملک و هر جاها شتگ
گِر زمینا دانکہ آ ماها شُتگ

کُشت و کوشا دم نه برتگ رسترا
بے تفنگا مئی بلوچ ساها شتگ

رحم نکت زوراک و مُلکَے قاتلاں
رحم و دوستی دولت و سپاها شُتگ

شمسر و بم پُشت بلوچَے راه و شهر
مئی بلوچ هر وهد همے راها شُتگ

بیت شهید ورنا ماں هنکینا وتی
مکهیں مات چه دل و آها شُتگ

چُنڈے نانا پہ مریت مرچی بلوچ
بے میارا دیم په بادشاها شُتگ

نیست بلوچا هچ دگه جرم و میار
دلجما آ بے میار و گناها شُتگ

هچ ترا بزگ نبیت چکّ و مادراں
رحم چه تئی قلبِ بدواها شُتگ

اُ بلوچ واب راحتیں بسّ اِنت ترا
راحتیں واب نوں چه سرجاها شُتگ

باز برا شیرَے نِهِرّ و دریپَّگاں
ڈیه و مُلکَے دُزّ، چو روباها شُتَگ

مجلس و دیواناں نهنت هچ امنیت
امنیت چه مئی مراگاها شُتگ

ٹوه و دراج کش انت کُشگ مئی مردمَے
اے خبر چه گْوَنڈ و کوتاها شُتگ

تو “هَمُنْتِی” شر بکن پدّر غماں
دل چه بازیں درد و اندوها شُتَگ

محمد حَمَّلی/هَمُنْتِی