نفاق يعنی تضاد زبان با دل نفاق يعنی تفاوت اخلاق درون با برون نفاق يعنی مرد دو چهره نفاق يعنی تخريب مخفيانه و بدون نام يا با نام مستعار نفاق يعني در ظاهر همرنگی بر خلاف باطن نفاق يعنى آتش گرفتن از مذمت نفاق و توجيه آن اسباب نفاق حرص، طمع، بى شرمى از الله، […]

نفاق يعنی تضاد زبان با دل

نفاق يعنی تفاوت اخلاق درون با برون

نفاق يعنی مرد دو چهره

نفاق يعنی تخريب مخفيانه و بدون نام يا با نام مستعار

نفاق يعني در ظاهر همرنگی بر خلاف باطن

نفاق يعنى آتش گرفتن از مذمت نفاق و توجيه آن

اسباب نفاق

حرص، طمع، بى شرمى از الله، ضعف عقايد و افکار پوچ، شکم پرستى و پست پرستى و…

سرانجام نفاق

رسوايی، بی اعتباری، شرمندگی، بی ارزشی پيش الله و مردم

نفاق از هر انسانى زشت است به ويژه از سياسیون، سران قوم و روحانيون؛ زيرا نفاق اينها بر ديگران سرايت مى‌کند و در نتيجه کشور، مردم و ديانت آسيب مى‌بينند.

نفاق اگر ارزشی می‌داشت منافق به آن افتخار می‌کرد و اگر يک رنگی عيبی می‌داشت منافق به دروغ آن را ادعا نمی‌کرد.
نعوذ بالله من ذالک.

نویسنده: عبدالحكيم سيدزاده