جوانانے که ماں سراوان شمسرِا کشگ بیتگنت، نه کسے دماغَے خون اِش رتکگ و نه چه سردارے پِٹّے خون اِش رتکگ، و نه سرهنگ و سربازے کُشتگ اِش، بلے ورنایانی خون ریچگ بوت. برابر گوں کجام قانونا اے جوانانی خون ریچگ بوت! برابر گوں کجام قانونا مردمے که مرزے دروازگا بِجَنت باید کشگ ببیت؟! چه […]


جوانانے که ماں سراوان شمسرِا کشگ بیتگنت، نه کسے دماغَے خون اِش رتکگ و نه چه سردارے پِٹّے خون اِش رتکگ، و نه سرهنگ و سربازے کُشتگ اِش، بلے ورنایانی خون ریچگ بوت.

برابر گوں کجام قانونا اے جوانانی خون ریچگ بوت!
برابر گوں کجام قانونا مردمے که مرزے دروازگا بِجَنت باید کشگ ببیت؟!
چه اسلامَے دیدا بس سَے نفرَے کُشگ جایزاِنت:
«۱. کسے که سیاهکاری بکنت؛ ۲. کسے که چه اسلاما بِر به ترّیت و په ضد دینا تبلیغات بکنت ؛ ۳. کسے که قتل بکنت.»

چه شریعتَے دیدا، قانونَے دیدا، چه قانون بین‌المللَے وجها و چه عقل و منطقَے دیدا اشانی کُشَگ جایز نهَت اے پدّریں جنایتے اِنت.

چه آ مردمانے که مارا انتظار هست که چه مئی حقّا دفاع کننت، گوشنت: که مردم چه قانونی رهبندا وتی حقّا پد به جننت.
وهدے که قانونَے واهنداں اے کشتاراں تاب مان کننت و گوشنت: چه آ دیم مرزا تیر کنگ بیتگنت و فلان و فلان بیتگ، انسانا دگه چه کَے انتظار ببیت.
ما امیدواریں که الله تعالی، په اے مظلومیں قومَے داد و فریادا برسیت.
چه اهل‌سنتَے جهگیراں و سرجمیں منصفیں جهگیراں اے انتظاریں هست که چه مجلسَے نیمگا اے پیشامدا رندگیری بکننت و اودا به گریونت و فریاد بکننت داں اے مجرماں زانگ و په مُزّا رسینگ به بنت.
کسانے که اے جریانان ردیں تاب و ریس مان کننت و په دگه نیمگے برنت اِش، آیاں هم باید ماں رسانکدراں په وتی دروغانی بندگا اعتراف بکننت.
الله تعالی اے استان و سرڈگارا چه فتنه یانی بَدیّا به سمبالات.