توضیح مختصر در مورد واقعه غدیر خم از دیدگاه اهل‌سنت توسط استاد مفتی محمدزکریا دهواری استاد فقه و حدیث حوزه عین العلوم گشت سراوان  

توضیح مختصر در مورد واقعه غدیر خم از دیدگاه اهل‌سنت توسط استاد مفتی محمدزکریا دهواری استاد فقه و حدیث حوزه عین العلوم گشت سراوان