انسان‌های درست‌کار کسانی هستند که حساب‌شان با خدای‌مهربان و مخلوقاتش راست و بی‌‌نقص است. در کنار سایر صفات‌نیک و درست‌کاری‌ها یک ویژگی‌خاصِ دیگری‌ نیز دارند و آن وفا به‌عهد است. آدم‌های با مرام به عهد‌شان وفا می‌کنند و خلاف‌وعده در اندیشۀاسلامی و قاموس انسانی آن‌ها جایگاهی ندارد، چون می‌دانند که وفا به عهد نوعی راستگویی […]

انسان‌های درست‌کار کسانی هستند که حساب‌شان با خدای‌مهربان و مخلوقاتش راست و بی‌‌نقص است. در کنار سایر صفات‌نیک و درست‌کاری‌ها یک ویژگی‌خاصِ دیگری‌ نیز دارند و آن وفا به‌عهد است. آدم‌های با مرام به عهد‌شان وفا می‌کنند و خلاف‌وعده در اندیشۀاسلامی و قاموس انسانی آن‌ها جایگاهی ندارد، چون می‌دانند که وفا به عهد نوعی راستگویی و وعده‌خلافی نوعی دروغ به‌شمار می‌آید. از این‌رو در تعامل با هم‌نوعانِ خود به این اصلِ مهم توجه می‌کنند و همواره توصیه‌ها و تأکیدهای پیامبراسلام صلی‌الله‌علیه‌وسلم را مدنظر قرار می‌دهند و فراموش نمی‌کنند که پیامبر‌مهربانی‌ها وعدۀخلافی را از صفات منافقین شمردند. بدقولی و وعدۀ‌خلافی شایسته و زیبندۀ یک فرد مسلمان نیست. مبادا یک شخص مسلمان با سرکار‌گذاشتن دیگران، اسباب رنجش و آزار آن‌ها را فراهم کند، بلکه به‌عنوان مسلمانی متعهد برای هم‌نوعان خویش مایۀ خیر و برکت قرار گیرد و از دل‌آزاری و معطل‌کردن آن‌ها پرهیز کند تا همچون درختی پر‌ثمر برای هم‌نوعان خود مفید باشد.

✍️عبدالحکیم نافع