چرا جمعه‌های خونین در بلوچستان تکرار می‌شود؟ مگر قرار است پروژهٔ سنگ و خون اسرائیل در اینجا اجرا شود؟ مگر کشور اسلامی سران مدبر و آگاه و دلسوز و خیرخواه ندارد؟ آیا سکوت مسئولان بالا و بی‌لگام بودن پایینی‌ها پروژهٔ سنگ و خون را به شهرهای دیگر بلوچستان می‌کشاند؟ استمرار پروژهٔ سنگ و خون در […]

چرا جمعه‌های خونین در بلوچستان تکرار می‌شود؟ مگر قرار است پروژهٔ سنگ و خون اسرائیل در اینجا اجرا شود؟
مگر کشور اسلامی سران مدبر و آگاه و دلسوز و خیرخواه ندارد؟
آیا سکوت مسئولان بالا و بی‌لگام بودن پایینی‌ها پروژهٔ سنگ و خون را به شهرهای دیگر بلوچستان می‌کشاند؟
استمرار پروژهٔ سنگ و خون در أم القریٰ جهان اسلام برای چیست؟
آیا در اسلام پاسخ سنگ قتل عام است؟
آیا در مکتب أئمه اطهار آمده که تو سنگ بزن ما می‌کُشیم؟
مگر حضرت علی رضی الله عنه نسبت به خوارج که در سیاست و مذهب با ایشان مخالف بودند و حتی جنگ نمودند نفرمود: «هؤلاء إخواننا بغوا علینا»؛ این‌ها برادران ما هستند که بر ما بغاوت کردند!
آیا جواب دادن سنگ به قتل عام زیبندهٔ حکومت اسلامی است؟ زیبندهٔ یک انسان است؟
مردم خاش که صاحبان اصلی خاش‌اند نه اجنبی‌اند و نه اسرائیلی و نه آمریکایی بلکه ایرانی و بلوچستانی و خاشی‌اند، اگر برای چند دقیقه یا ساعت بدون اجازه وارد فرمانداری خویش شوند باید قتل عام شوند؟
مگر با ورود بدون اجازه به فرمانداری که در آن چیزی جز میز و صندلی نیست دنیا چپه می‌شود؟!
همهٔ ایرانیان خانوادهٔ بزرگ ایران هستند اگر یک یا چند نفر به حق یا ناحق سنگ بزنند و به سران خود فحش بدهند حتما باید کشته شوند!؟
نرمش قهرمانانه، رأفت، عفو، انسانیت، مکارم اخلاق، پاسخ به خواسته‌های مشروع، حقوق بشر، شنیدن مطالبات، عدالت، وحدت، برادری، خودی، اسلام، ایمان و تقوا کجاست؟

 عبدالحکیم سیدزاده