سؤال: آیا گذاشتن خرما در سردخانه و فروش آن بعد از مدتی جایز است یا خیر؟ آیا این کار در حکم احتکار است یا خیر؟ پاسخ: گذاشتن خرما در سردخانه و فروش آن بعد از مدتی جایز است و این کار در حکم احتکار نیست. 👈🏻 دارالإفتاء عین العلوم گشت شماره فتوا: ۶۷/۱۰۰۴/۱۰۴

حکم کوتاه کردن موی و ناخن قربانی کننده

سؤال: آیا گذاشتن خرما در سردخانه و فروش آن بعد از مدتی جایز است یا خیر؟
آیا این کار در حکم احتکار است یا خیر؟

پاسخ: گذاشتن خرما در سردخانه و فروش آن بعد از مدتی جایز است و این کار در حکم احتکار نیست.

👈🏻 دارالإفتاء عین العلوم گشت
شماره فتوا: ۶۷/۱۰۰۴/۱۰۴