در عصری زندگی می کنیم، که آلات گناه کردن نسبت به گذشته رو به افزایش است از فضای حقیقی بگیریم تا فضای مجازی، جامعه ای که روز به روز از از نظر تکنولوژی رو به پیشرفت و از نظر فرهنگی در حال برون رفت است، دنیایی که توقعات بشر روز به روز در حال افزایش، […]

در عصری زندگی می کنیم، که آلات گناه کردن نسبت به گذشته رو به افزایش است از فضای حقیقی بگیریم تا فضای مجازی، جامعه ای که روز به روز از از نظر تکنولوژی رو به پیشرفت و از نظر فرهنگی در حال برون رفت است، دنیایی که توقعات بشر روز به روز در حال افزایش، و چرخ اقتصاد خانواده ها مانند قدیم با تکه نانی و خیمه ای بالای سر دیگر نمی چرخد.
بزرگی و کمال را در علم و عمل نمی بینند، شفقت و مهربانی را در بذل و بخشش به فقرا نمی دانند، دنیایی است که کمبود محبت و عاطفه مد شده است، خشونت و ظلم رواج دارد، نامی از مسلمان بودن فقط در پوست جا مانده است و از دل رخت بسته است.
جوانانی را می بینیم که ازدواج را با وام ربا آغاز می کنند، و دیری نمی پاید که ریسمان زندگی آنها از هم می گسد و به طلاق و اختلافات می انجامد، ربا را با نام کارمزد در جامعه اسلام جای ندهیم چرا که ربا جنگ بین خداست.
در عصر حاضر دروغ گفتن در جامعه اسلام چنان سهل و آسان است که نسبت به آن هیچ باکی ندارند، و به راحتی دروغ می گویند، حال آنکه شخص دروغ گو عداوت بین خود و الله و رسولش را به وجود می آورد پس هر دروغ را با نام مصلحت نگوییم.
قمار در بین جامعه مسلمانان زیاد دیده می شود، قمار را با نام معامله انجام می دهند، آن را با نام معامله توجیه نکنیم.
با آمدن شبکه های مجازی بوی حیا و غیرت در دختران دیگر به مشام نمی آید، عکس ها و ویدئو ها متأسفانه از دختران اهل سنت در صفحات شبکه های مجازی به وفور یافت می شود، توجیه می کنند به این که ما صورتمان را کامل نمایش نمی دهیم و دلایل شیطان صفتی دیگر.
و هزاران مثال دیگر که اگر نوشته شود در توماری نمی گنجند.
ای مسلمان ! به دین مبین اسلام احترام بگذار، و احکام را مطابق قوانین شریعت الهی انجام بده، گناهان را توجیه نکنیم بلکه با ندامت از گناه استغفار کنیم و دیگر بسوی گناه مراجعه نکنیم.
التماس دعا

✍🏻 فضل الرحمن سیدزاده