فرھنگ لغت بلوچی فارسی ۰۸ آبان ۱۴۰۰

فرھنگ لغت بلوچی فارسی

بَھر: اجازہ ورود بہ حضور پادشاھان و امیران ، بار بھرام: ستارہ بھرام کہ نام دیگر آن در فارسی و عربی مرّیخ است بھرام پیلّ: توفان بزرگ دریایی کہ ھر چند سال یکبار در فصل تابستان رخ می دھد بھر بَر: بھرہ مند ، شریک ۔ سھیم بَھرِشت: بھرہ ، سھم ۔ تقسیم بِھرَگ: دارای […]

بلوچی Archives - سنت آنلاین
 الله که بدَنت دیر نبیت ۰۱ آبان ۱۴۰۰

 الله که بدَنت دیر نبیت

یک‌روچے نیشابورَے بادشاه په سیل و گردگا چه شهرا در بوت. ڈن چه شهرا یک میان‌سالیں دهکانے دیستی که وتی ڈگار و زمینانی سرا گلائیش اَت. بادشاه هما دمانا وتی قصر و شاهی‌گِسا پچ ترّت و گوشتی: بروِت هما دهکانا بگرت و بیارت. بزّگیں دهکاں گوں ترس و بیم یهت و بادشاهَے تهتَے دیما اوشتات. […]

راهے په دعایانی قبول بیگا ۱۸ مهر ۱۴۰۰

راهے په دعایانی قبول بیگا

قال أبو سليمان الداراني رحمه الله‏: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. رجانک: هر کسا چه الله پاکا حاجتے لوٹگی انت، گڑا […]

بند ماں بلوچی زبانا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

بند ماں بلوچی زبانا

ھر ڈولیں گالے بہ بیت آ وتا بے ٹک ءُ نشانا گالردَے (جملہ ئے) توکا پدر کنت. درور: “بَند” ۱- بند: ڈگارَے بند بندگ لوٹ ایت. ۲- بند: فلانی بے بند و کڑی ئیں مردمے. ۳- بند: شمارا سیادے بند ھم ندار ایت؟ ۴- بند: مردینی شھوت ! ۵- بند: سادا مُھر بند. ۶- بند: […]

راجدفتر/ تاریخ، سِب ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

راجدفتر/ تاریخ، سِب

سِبَے کوَھنیں کلات سبَے کلات چه ایرانَے زیبدار و کوهن و بُرزیں کلاتان انت. اے کلات ماں سب و سورانا انت و آئی دوری چه زاھدانا ۳۸۴ پند( کیلومتر) انت. که سال ۱۳۷۵ گوں ۱۷۱۵ ئے لمبرا ماں ایرانَے ملی میراثاں شمار کنگ بوتگ.  کلاتَے کوَھنی: اے کلات گوں صفویاں ھم دور و باریگ انت، […]

بلوچی بتل/ضرب المثل بلوچی ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

بلوچی بتل/ضرب المثل بلوچی

باگاڑ و نُھ شنبہ بزانت: ھما ڪار ڪہ ھچ بر بیت مہ ڪنت یا بَیگَے امڪانی مہ بیت. پُژدر: گوش اَنت ڪہ باگاڑا عھد و قول ڪتگ ڪہ: وھدے روچاں نُھ شنبہ ڪَیت تہ من ھم چو مار و دگہ لیلڪانی دابا رواں مردم وراں بلے نی آ ھرچے ڪہ ھفتـگَے روچاں حساب ڪنت نُھ […]