اصول سیاسی Archives - سنت آنلاین
جایگاه قانون و قانون‌گذار در تحقق عدالت و توسعه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

جایگاه قانون و قانون‌گذار در تحقق عدالت و توسعه

قانون یا اساسنامه  عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است. قانون تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی یک کشور و  تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان آن کشور می‌باشد. به عبارتی قانون تعیین کنندهٔ چهارچوب وظایف نظام حاکم و حقوق شهروندان است، دستورالعملی که تعیین می‌کند روابط قدرت حاکم با […]