بتیم شدن فرزندان Archives - سنت آنلاین
نان و جان ۰۵ آذر ۱۳۹۷

نان و جان

نان و جان من به دنبال نان تو به دنبال جان من به پایم روم پای من ناتوان ٭٭٭ تو به سویم دوان مثل یک قهرمان ناگهان تیر تو سوی من شد روان ٭٭٭ تو به جنب و به جوش با دوصد تا خروش تیر تو بر هدف من فتادم خموش ٭٭٭ جسم من روی […]