بلوچی بوانیں Archives - سنت آنلاین
فرھنگ لغت بلوچی فارسی ۰۸ آبان ۱۴۰۰

فرھنگ لغت بلوچی فارسی

بُھار: بوی بسیار تند بَھاران: بسیار سر سبز و آباد۔ مربوط بہ بھار (سبزہ)، جانوری کہ در سبزہ ھا زندگی می کند یا از آنھا می چرد بھار زید: زمین یا دشتی کہ سر سبز و آباد است بھار ساچ: بھار گونہ ، سر سبز و آباد ، دارای آب و ھوای بھاری بھار شان: […]

 وصف نبی صلی الله علیه و آله و سلم ۰۴ آبان ۱۴۰۰

 وصف نبی صلی الله علیه و آله و سلم

دوشی درائیں بُلبُلاں چَرز و چَلول و شانتُلاں ھر جا ماں سرسبزیں گُلاں آواز ونتگ چہ دلاں بلغ العُلی بکمالہ شوانگ گوں میشانی رمگ دھگاں ماں شھرانی دمگ ورنای و پیرانی گَلَگ ھوری گوشنت انت یاالگ کشف الدجی بجمالہ روژنائیں روچ و شپ تھار ڈکّالَے موسم یا بھار ماھم کنین صلوات و جار ذکرِ نبیِّ […]

 الله که بدَنت دیر نبیت ۰۱ آبان ۱۴۰۰

 الله که بدَنت دیر نبیت

یک‌روچے نیشابورَے بادشاه په سیل و گردگا چه شهرا در بوت. ڈن چه شهرا یک میان‌سالیں دهکانے دیستی که وتی ڈگار و زمینانی سرا گلائیش اَت. بادشاه هما دمانا وتی قصر و شاهی‌گِسا پچ ترّت و گوشتی: بروِت هما دهکانا بگرت و بیارت. بزّگیں دهکاں گوں ترس و بیم یهت و بادشاهَے تهتَے دیما اوشتات. […]

چۏنکاتر‌جمہ بکنېں ۱۸ مهر ۱۴۰۰

چۏنکاتر‌جمہ بکنېں

تَرجَمَہ عربي لبزے کہ رباعي فعل ءِ مصدر اِنت، ءُ آئي ءِ بزانت اِنت: اَلَّم کنَگ، روشن کنگ. ترجمہ اصطلاح ءِ تۏک ءَ : يعني، چہ يک زبانے پہ دگہ زبانے، مثلاً چہ عربي پہ بلۏچي مطلبے را بيان کنگ. [ترجمہ ءِ بزانت بلۏچي تہ ءَ رجانک ءُ ترجمہ کنوک رجانک کار اِنت کہ پہ […]